top of page

GUANYA UN BITLLET DE LOTERIA

BASES DEL CONCURS:

Primera – Àmbit objectiu

 

El Club Atlètic Barcelonès organitza la promoció comercial SORTEIG DE NÚMEROS DE LA GROSSA, amb la finalitat d’obsequiar a cadascun dels quarantacinc (45) guanyadors d’aquesta promoció amb un bitllet del número 11759 de la loteria La Grossa de Cap d’Any 2023

 

El/la guanyadora/a d’aquest sorteig, podria guanyar dos-cents mil euros, en el cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig que se celebrarà el dia 31 de DESEMBRE de 2023.

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació

Per poder participar, els interessats o interessades hauran d’estar entre els primers quarantacinc (45) assistents a la Fira del Corredor en recollir el dorsal el dia 30 de desembre 2023.

Tercera - Sorteig

La normativa del sorteig serà la següent:

  • El Club Atlètic Barcelonès, entregarà quarantacinc (45) bitllets entre els primers quarantacinc (45) assistents a la Fira del Corredor en recollir el dorsal el dia 30 de desembre de 2023 de la Cursa Sant Silvestre de Badalona, de la loteria La Grossa Cap d’Any 2023.

  • Les persones menors d’edat no podran participar en la promoció.

Quarta - Premi

Cadascun dels participants que resultin guanyadors en ser d’entre els primers quarantacinc (45) assistents a la Fira del Corredor a recollir el dorsal el dia 30 de desembre de 2023 obtindran un bitllet de La Grossa de Cap d’Any 2023 del número 30636

El premi és personal i intransferible.

Els guanyadors o guanyadores rebran els bitllets personalment in situ en el moment de recollir el dorsal.

Cinquena – Condicions i límits de participació

No poden participar en aquesta promoció:

 

  • Persones menors d’edat.

 

  • Persones relacionades professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la publicitat d’aquesta.

 

No es pot guanyar més d’un bitllet per dorsal.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

El Club Atlètic Barcelonès es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable el Club Atlètic Barcelonès. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta promoció podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat mitjançant escrit adreçat al Club Atlètic Barcelonès cabarcelones@gmail.com

Setena - Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que el Club Atlètic Barcelonès i adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

El Club Atlètic Barcelonès es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits el Club Atlètic Barcelonès es compromet a comunicar de la pàgina web de la cursa les bases modificades o, si s’escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

bottom of page